top of page

Savjetovanje s javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.

Uz svaki opći akt o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavit će se obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.
Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne sa obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

 

9.lipnja 2022.g

Javni poziv za savjetovanje - Donošenje Odluke o naknadi za razvoj na području pružanja vodnih usluga društva RAD d.o.o.
Odluka o naknadi za razvoj

Obrazac javnog savjetovanja

 

 

13.travnja 2022.g.

Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE - Odluka o cijeni vodnih usluga

Obrazac javnog savjetovanja

bottom of page