top of page

CJENIK

Račun se može platiti bez naknade za usluge platnog prometa u prostorijama Društva RAD d.o.o. Drniš, Ulica Bruna Bušića 18, 22320 Drniš (blagajna).

Struktura cijene vodnih usluga od 01.06.2022. godine (s iskazanim cijenama na pet decimala).

Struktura cijene vodnih usluga od 01.06.2022. godine (s iskazanim cijenama u kunama i eurima)

Struktura cijene vodnih usluga od 01.06.2022. godine

Struktura cijene vodnih usluga od 01.04.2020. godine

Struktura cijene vodnih usluga od 01.05.2019. godine

Struktura cijene vodnih usluga od 01.02.2018. godine.

Struktura cijene vodnih usluga od 01.08.2016. godine

Račun za isporučenu vodu je potrebno platiti do dospijeća navedenog na svakom računu, u protivnom zaračunavamo zatezne kamate. Budući da je na svakom računu vidljivo naznačena opomena u slučaju dugovanja, važno je da se računi plaćaju po dospijeću, u protivnom se izlažete dodatnim troškovima skidanja vodomjerila o trošku stranke i utuženja.

Za neovlašteno korištenje vode protiv stranke se pokreće prekršajni postupak, te se obračunava i naplaćuje procijenjena potrošnja, uz istodobno isključivanje stranke s vodoopskrbnog sustava.

Za ponovno priključenje na vodoopskrbni sustav potrošač je obvezan platiti neplaćeni dug i troškove skidanja i ponovnog  postavljanja vodomjerila.

bottom of page