top of page

Aktualni projekti društva RAD d.o.o. Drniš

1. Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava Drniš zapad 2

 

Projektom „Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava Drniš-zapad 2“, koji obuhvaća gravitacijske i tlačne cjevovode te crpnu stanicu zapad 2, planira se izgradnja sustava za prikupljanje sanitarnih voda mrežnim gravitacijskim cjevovodom iz novih kućanstava, kao i iz postojećeg izgrađenog sustava odvodnje izgradnjom glavnog gravitacijskog cjevovoda. Isto tako, izgradnjom tlačnog cjevovoda i crpne stanice omogućiti će se priključivanje gravitacijskog sustava na postojeći sustav odvodnje grada Drniša te će se omogućiti i sakupljanje predobrađenih tehnoloških otpadnih voda iz poslovnog pogona u postojeći sustav odvodnje. Sakupljenje otpadne vode će se odvoditi na izgrađeni UPOV Drniš, III stupnja pročišćavanja, kapaciteta 5000 ES.

 

Konkretno, projekt obuhvaća izgradnju gravitacijskog kanalizacijskog cjevovoda ukupne duljine 2.785 m, tlačnog kanalizacijskog cjevovoda ukupne duljine 1.075,00 m i crpne stanice Zapad 2, volumena-crpni bazen i zasunska komora 65 m3, uljevno okno 8 m3, vodovodno okno 2 m3. Izgradnjom navedenih kolektora izgradit će se 100 novih priključaka sukladno troškovniku koji je dio glavnog projekta na sustav odvodnje, što predstavlja 200 novih priključenih stanovnika. Sva kućanstva koja će se spojiti na javnu odvodnju su već postojeći objekti. Također, planirano je i priključenje postojećih proizvodnih postrojenja koja bi ispuštala predobrađenu otpadnu vodu u vrijednosti 1000 ES. Planirani zahvat će se spojiti na postojeći kanalizacijski dovodni cjevovod koji je spojen na UPOV Drniš, gdje se otpadne vode pročišćavaju i ispuštaju u površinski recipijent, rijeku Čikolu. Rijeka Čikola je dio ekološke mreže NATURA 2000, i ulijeva se u rijeku Krku koja je također dio NATURA 2000 i područje Nacionalnog parka Krka.

 

Obzirom da se na jednom dijelu trase provedbe projekta postojeći vodovodni cjevovod poklapa s projektiranim kanalizacijskim cjevovodom predviđena je zamjena postojećeg vodovodnog cjevovoda DN 110 mm i to polaganjem novog PEHD cjevovoda DN 110 mm (960 m) u istom rovu s predmetnim kanalizacijskim cjevovodima, i zamjena postojećeg cjevovoda DN 300 mm novim ductilnim cjevovodom DN 300 mm (360 m) koji će se također polagati u zajedničkom rovu s projektiranim kolektorima. Cjevovodi koji će se mijenjati su izgrađeni 1970ih godina, te su dotrajali, što rezultira značajnim gubicima. Predmetni projekt pripada DMA zoni Drniš zapad u kojoj se godišnje prosječno isporuči 184.690 m3/god od čega su gubici 108.040 m3/god. Ukupna duljina cjevovoda u DMA zoni Drniš zapad je 11,93 km.

Zamjenom postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda novim gubici u DMA zoni Drniš zapad, kojoj predmetni projekt pripada smanjit će se  s 58.7 % na 33 %.

 

Ukupni troškovi Projekta iznose  17.120.250,00 HRK bez PDV-a, a od ukupnih troškova 80% odnosno  13.696.200,00 HRK će se financirati putem bespovratnih NPOO-a dok će se ostatak od 20%, odnosno  3.424.050,00 HRK sufinancirati  nacionalnim (Hrvatske vode) i vlastitim sredstvima prijavitelja.

 

Projekt ima spremnu projektno-tehničku dokumentaciju (glavni projekt, važeću građevinsku dozvolu, elaborat zaštite okoliša, izdano rješenje MINGOR-a da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, riješene imovinsko pravne odnose preko 95%).

 

Procijenjeno vrijeme implementacije projekta je 36 mjeseci, odnosno planirani završetak svih aktivnosti se očekuje do lipnja 2025. godine.

2. Izgradnja vodoopskrbnog sustava Biočić - Tupljuh

Ovim projektom izgradit će se 1424 m novog dovodnog cjevovoda i poboljšat će se usluga i kvaliteta pitke  vode za 430 stanovnika na način da više neće biti varijacija u tlaku i prekida isporuke vodom na razvodnoj mreži unutar naselja. Prije provedbe projekta stanovnici naselja Tepljuh i Donji Siverić su dobivali pitku vodu s južne strane tlačnim dovodnom cjevovodom, iz CS Siverić na mali hidropogon, posljedica čega je bilo da dio stanovnika u Donjem Siveriću ima previsok tlak, te je dolazilo do čestog pucanja cijevi na razvodnoj mreži u Donjem Siveriću, a stanovnici Tepljuha su imali prenizak tlak te je u ljetnim mjesecima dolazilo do prekida isporuke vode. Izgradnjom novog dovodnog cjevovoda opskrba vodom će ići sa sjeverne strane, iz smjera Biočića vodovodnom mrežom koja se napaja iz VS Bijela Glavica gravitacijskim dovodnim cjevovodom što osigurava konstantan tlak na mreži.

Postojeći dovodni cjevovod, bit će zatvoren.

​​​​​

Završeni su projekti:

1. Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Put sv. Ivana u Drnišu

2. Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Drniša

Cilj ovog projekta je bio doprinijeti ostvarenju Prioritetne osi 2 operativnog programa kroz sanaciju odnosno zamjenu vodoopskrbne mreže, izgradnju i rekonstrukciju mreže odvodnje otpadnih voda i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Glavni ciljevi projekta:

- Unaprijediti vodoopskrbni sustav kako bi se osigurala funkcionalnost čitavog sustava

  • Unaprijediti sigurnost vodoopskrbe za postojeće potrošače

  • Unaprijediti postojeći kanalizacijski sustav rekonstrukcijom i izgradnjom čime će se omogućiti spajanje novih stanovnika na području projektate isplativije pročišćavanje otpadnih voda na novom uređaju za pročišćavanje

  • Izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za 5.000 ES s trećim stupnjem pročišćavanja

 

Projekt je sadržo komponentu sanacije/zamjene vodoopskrbe i komponentu izgradnje/rekonstrukcije kanalizacijske mreže uključujući izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Komponenta vodoopskrbe je uključivala sanaciju/zamjenu 4,6 km vodoopskrbnih cjevovoda, što za posljedicu ima unaprjeđenje sigurnosti vodoopskrbe za postojeće potrošače te smanjenje gubitaka u sustavu.

Komponenta odvodnje je uključivala izgradnju/rekonstrukciju ukupno 7,9 km kolektora odvodnje u gradu Drnišu kako bi se osiguralo priključenje ukupno 3.144 stanovnika na području projekta. To uključuje i izgradnju dovodnog kolektora od mjesta sadašnjeg ispuštanja (potok Trzbalićevac) do UPOV-a Drniš u duljini od 844 m. Rekonstrukcijom postojeće kanalizacijske mreže postiže se razdavajanje sustava odvodnje kako bi se postiglo učinkovito pročišćavanje na UPOV-u, a izgradnjom novih kolektora postiže se spajanje novih stanovnika koji su do sada koristili septičke jame.

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja za 5.000 ES osigurava ispuštanje pročišćene otpadne vode u rijeku Čikolu.

eu next generation.jpg
rh eu projekt.png

NPOO 2021.-2026.

NPOO 2021. - 2026.

Panorama UPOV-a
slika za objavu 2
slika za objavu 1

3. Vodovod Čikola - Kljaci

Nositelj projekta:                    Rad d.o.o. Drniš

Cilj:                                           Priključenje stanovništva na novu/obnovljenu javnu vodoopskrbnu mrežu

Kratak opis aktivnosti:           Izmjena azbest cementnih vodovodnih cijevi

                                                 Izrađivanje i postavljanje privremene informacijske ploče na mjesto gradilišta

Ukupna vrijednost projekta: 3.428.250,50 kn

EU udio u financiranju:          1.533.400,00 kn

Razdoblje provedbe:              srpanj - prosinac 2016. godine

Kontakt osoba:                       Tomislav Galić

Projekt je financiran iz Kohezijskog fonda  www.strukturnifondovi.hr,   Operativni program Zaštita okoliša 2007. - 2013., više o programu možete vidjeti ovdje.

Realiziranom rekonstrukcijom zastarjele i podkapacitirane vodovodne mreže  izgrađene prije 1968. godine zamjenenje su cijevi izvedene od raznovrsnih materijala, čime se je omogućila današnja potreba za količinom i kvalitetom vode za piće, te su smanjeni gubici koji su nastajali zbog zamora materijala cijevi, a time se direktno pridonosi onemogućavanju potencijalnog onečišćavanja vode za piće prilikom sanacije puknuća cjevovoda, kao i očuvanju prirodnog resursa.

Izvedenom rekonstrukcijom osigurana je kvaliteta dijela sustava vodoopskrbe.

bottom of page