Aktualni projekti društva RAD d.o.o. Drniš

1. Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Put sv. Ivana u Drnišu

2. Izgradnja vodoopskrbnog sustava Biočić - Tupljuh

​​​​​​​​

Završeni su projekti:

1. Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Drniša

Cilj ovog projekta je bio doprinijeti ostvarenju Prioritetne osi 2 operativnog programa kroz sanaciju odnosno zamjenu vodoopskrbne mreže, izgradnju i rekonstrukciju mreže odvodnje otpadnih voda i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Glavni ciljevi projekta:

- Unaprijediti vodoopskrbni sustav kako bi se osigurala funkcionalnost čitavog sustava

  • Unaprijediti sigurnost vodoopskrbe za postojeće potrošače

  • Unaprijediti postojeći kanalizacijski sustav rekonstrukcijom i izgradnjom čime će se omogućiti spajanje novih stanovnika na području projektate isplativije pročišćavanje otpadnih voda na novom uređaju za pročišćavanje

  • Izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za 5.000 ES s trećim stupnjem pročišćavanja

 

Projekt je sadržo komponentu sanacije/zamjene vodoopskrbe i komponentu izgradnje/rekonstrukcije kanalizacijske mreže uključujući izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Komponenta vodoopskrbe je uključivala sanaciju/zamjenu 4,6 km vodoopskrbnih cjevovoda, što za posljedicu ima unaprjeđenje sigurnosti vodoopskrbe za postojeće potrošače te smanjenje gubitaka u sustavu.

Komponenta odvodnje je uključivala izgradnju/rekonstrukciju ukupno 7,9 km kolektora odvodnje u gradu Drnišu kako bi se osiguralo priključenje ukupno 3.144 stanovnika na području projekta. To uključuje i izgradnju dovodnog kolektora od mjesta sadašnjeg ispuštanja (potok Trzbalićevac) do UPOV-a Drniš u duljini od 844 m. Rekonstrukcijom postojeće kanalizacijske mreže postiže se razdavajanje sustava odvodnje kako bi se postiglo učinkovito pročišćavanje na UPOV-u, a izgradnjom novih kolektora postiže se spajanje novih stanovnika koji su do sada koristili septičke jame.

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja za 5.000 ES osigurava ispuštanje pročišćene otpadne vode u rijeku Čikolu.

Panorama UPOV-a

slika za objavu 2

slika za objavu 1

2. Vodovod Čikola - Kljaci

Nositelj projekta:                    Rad d.o.o. Drniš

Cilj:                                           Priključenje stanovništva na novu/obnovljenu javnu vodoopskrbnu mrežu

Kratak opis aktivnosti:           Izmjena azbest cementnih vodovodnih cijevi

                                                 Izrađivanje i postavljanje privremene informacijske ploče na mjesto gradilišta

Ukupna vrijednost projekta: 3.428.250,50 kn

EU udio u financiranju:          1.533.400,00 kn

Razdoblje provedbe:              srpanj - prosinac 2016. godine

Kontakt osoba:                       Tomislav Galić

Projekt je financiran iz Kohezijskog fonda  www.strukturnifondovi.hr,   Operativni program Zaštita okoliša 2007. - 2013., više o programu možete vidjeti ovdje.

Realiziranom rekonstrukcijom zastarjele i podkapacitirane vodovodne mreže  izgrađene prije 1968. godine zamjenenje su cijevi izvedene od raznovrsnih materijala, čime se je omogućila današnja potreba za količinom i kvalitetom vode za piće, te su smanjeni gubici koji su nastajali zbog zamora materijala cijevi, a time se direktno pridonosi onemogućavanju potencijalnog onečišćavanja vode za piće prilikom sanacije puknuća cjevovoda, kao i očuvanju prirodnog resursa.

Izvedenom rekonstrukcijom osigurana je kvaliteta dijela sustava vodoopskrbe.

2016. RAD d.o.o. Drniš

slika za objavu 2